תנאים לביטול הזמנות ברשת מלונות קיסר פרמייר

מדיניות ביטולים:

1. ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן:"חוק הגנת הצרכן")
2. החזר כספי בגין הזמנה שבוטלה יהא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"ז-2017 
3. מדיניות הביטולים כולה כפופה לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.
4. דמי הביטול שישולמו לאחר ביטול הזמנה, כמפורט במדיניות ביטולים זו, יחושבו בהתאם למספר החדרים שהוזמנו בכל הזמנה כך שכל חדר שהוזמן יחשב כהזמנה נפרדת לצורך חישוב דמי הביטול.

דרכי הודעה על ביטול:

5. הודעה על ביטול הזמנה תעשה באחת מהדרכים הבאות:
 • בהגעה למשרדי מלונות קיסר בכתובת יגאל אלון 120 , בית קליפורניה ,חדר 406 ומסירת הודעה בכתב לידי פקיד/ה במשרדי מלונות קיסר פרמייר .
 • בשיחה עם נציג שירות בטלפון: 3443*
 • בשליחת הודעת ביטול בדואר אלקטרוני לכתובת contact@caesarhotels.co.il
 • במשלוח הודעת ביטול פקס למספר 03-6969896
 • באתר האינטרנט של מלונות קיסר בכתובת caesarhotels.co.il שם ניתן למצוא קישור ייעודי באתר.
הודעת ביטול תכלול את שמו המלא של הצרכן, מספר תעודת הזהות שלו (במידה ולצרכן אין תעודת זהות ישראלית, יציין את מספר הדרכון שלו) ומספר הטלפון שלו ,מספר ההזמנה ויתר פרטי ההזמנה.

תנאים לביטול עסקת מכר מרחוק*:

6. הנך רשאי/ת לבטל הזמנה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה ו/או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי ההזמנה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שנותרו למעלה מ -7 ימי עסקים עד למועד שבו הנך אמור/ה להתארח.
7. במקרה של ביטול ההזמנה בהתאם לסעיף 2 דלעיל תשיב מלונות קיסר פרמייר, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אשר שילמת למלונות קיסר פרמייר עבור ההזמנה בניכוי דמי ביטול בשיעור של – 5% מסך ההזמנה או בניכוי 100₪, לפי הנמוך מבניהם            
8. במידה וטרם  חויבת בתשלום עבור הזמנתך, המלון יהיה זכאי לחייב  לאחר ביטול ההזמנה בדמי ביטול בשיעור של - 5% מסך ההזמנה או בסך 100₪, לפי הנמוך מבניהם.

*  עסקת מכר מרחוק- התקשרות הנעשית בעקבות שיווק מרחוק**, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
**  שיווק מרחוק- פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.
 

ביטול הזמנה על ידי צרכן עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש:

9. באם הנך אדם עם מוגבלות ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש, הנך רשאי לבטל את הזמנתך בתנאים מועדפים כדלקמן: בתוך ארבעה חודשים מיום בצוע ההזמנה ו/או ממועד קבלת פרטי ההזמנה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בהזמנה כללה שיחה בין נציג מלונות קיסר פרמייר לבינך. ובלבד שנותרו למעלה מ -7 ימי עסקים עד למועד שבו הנך אמור/ה להתארח.
10. הודעת הביטול תימסר בהתאם להוראות בסעיף 4 ובנוסף יהיה עליך לצרף להודעת הביטול, על פי הרלוונטיות, עותק של אחד מהמסמכים הבאים:
 • תעודה שניתנה לך מהמדינה המעידה על כך שהנך אזרח ותיק.
 • תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.
 • תעודה המעידה על כך שהנך אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים ואשר ניתנה על ידי גורם מוסמך על פי חוק לקביעת קיומה של מוגבלות.
 • תעודה המעידה על נכות או אישור זכאות לקצבה בשל מוגבלות שניתנה על ידי המל"ל.
 • תעודה שניתנה לך על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב].
 • החלטת ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, בדבר היותו של אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.
 • אישור זכאות, לרבות זכאות חלקית, לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת, שניתן בהתאם לתע"ס כהגדרתן בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986.
 • תעודת עיוור או לקוי ראייה שניתנה בהתאם לתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986.
 • אישור על הכרה של השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה ושירותים החברתיים שניתנה בהתאם לתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986.
11 במקרה של ביטול הזמנה בהתאם לסעיפים 8-9 דלעיל תשיב מלונות קיסר פרמייר, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אשר שילמת למלונות קיסר פרמייר עבור ההזמנה בניכוי דמי ביטול בשיעור של – 5% מסך ההזמנה או בניכוי 100₪, לפי הנמוך מבניהם. ככל שטרם חויבת בתשלום על ביצוע ההזמנה, תחויב גם לאחר ביטול ההזמנה בדמי ביטול בשיעור של - 5% מסך ההזמנה או בסך 100₪, לפי הנמוך מבניהם.

אפשרויות ביטול נוספות:

12. ככל ודרישת הביטול מטעמך לא תעמוד בדרישת תנאי ביטול הזמנה בהתאם לחוק להגנת הצרכן, יתאפשר ביטול בהתאם למדיניותה של מלונות קיסר, כדלקמן:
13.ביטול הזמנה בחלוף 14 ימים ממועד ביצוע הזמנה ועד 7 ימי עסקים בטרם מועד קבלת השירות (ובלבד שחלפו 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה) תזכה/י בהחזר של 75% משווי ההזמנה ממלונות קיסר פרמייר. במידה ועד למועד הביטול לא חויבת  במלוא עלות ההזמנה, תשלים מלונות קיסר פרמייר את החיוב באמצעות כרטיס האשראי שמסרת עד לסך של 25% מסך ההזמנה.
14. ביטול הזמנה בחלוף 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה ועד 48 שעות בטרם מועד קבלת השירות (ובלבד שחלפו 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה)תזכה/י בהחזר של 50% משווי ההזמנה ממלונות קיסר פרמייר. במידה ועד למועד הביטול לא חויבת במלוא עלות ההזמנה, תשלים מלונות קיסר פרמייר את החיוב באמצעות כרטיס האשראי שמסרת עד לסך של 50% מסך ההזמנה.
15.ביטול הזמנה פחות מ-2 ימי עסקים ( 48 שעות) בטרם מועד קבלת השירות תחויב במלוא שווי ההזמנה. במידה ועד למועד הביטול לא חויבת במלוא עלות ההזמנה, תשלים מלונות קיסר פרמייר את החיוב באמצעות כרטיס האשראי שמסרת בעת בצוע ההזמנה עד לסך של 100% מסך ההזמנה.
16. בגין אי הגעתך ללא הודעת ביטול תחויב במלוא שווי ההזמנה. במידה ועד למועד הביטול לא חויבת במלוא עלות ההזמנה, תשלים מלונות קיסר פרמייר את החיוב באמצעות כרטיס האשראי שמסרת בעת בצוע ההזמנה עד לסך של 100% מסך ההזמנה.(לרבות באם בצעת את הזמנתך דרך סוכן נסיעות). 

בעונות השיא – חגים ובחודשים יולי ואוגוסט 

17. ביטול הזמנה מרגע ביצוע ההזמנה ועד 21 ימי עסקים בטרם מועד קבלת השירות תחויב בדמי ביטול בשיעור של - 5% מסך ההזמנה או בניכוי 100₪ הנמוך מבניהם.   
18. ביטול הזמנה מיום ה-21 ועד 7 ימים לפני מועד האירוח ( ובלבד שחלפו 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה)תהא זכאי להחזר של 50% משווי ההזמנה ממלונות קיסר פרמייר. במידה ועד למועד הביטול לא חויבת במלוא עלות ההזמנה, תשלים מלונות קיסר פרמייר את החיוב באמצעות כרטיס האשראי שמסרת עד לסך של 50% מסך ההזמנה.
19. ביטול הזמנה מיום ה-7 ועד מועד ההגעה המתוכנן ( ובלבד שחלפו 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה)תחויב במלוא שווי ההזמנה. במידה ועד למועד הביטול לא חויבת במלוא עלות ההזמנה, תשלים מלונות קיסר פרמייר את החיוב באמצעות כרטיס האשראי שמסרת בעת בצוע ההזמנה עד לסך של 100% מסך ההזמנה.